เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงวิธีใช้เครื่องมือ  จักรเย็บผ้า  ตลอดจนวิธีเก็บรักษาและให้สามารถตัดเย็บกระโปรง เสื้อ  ของตัวเองหรือของผู้อื่นได้อย่างประณีตถูกต้องตามหลักวิชา มีความรู้ในเรื่องผ้าพอสมควร  เพื่อเป็นแนวทางที่จะศึกษาในขั้นสูงต่อไป

 

เนื้อหาวิชาที่สอน

           1. การใช้เครื่องมือ

                                 - วิธีเลือก  วิธีใช้เครื่องมือในการตัดเย็บ

                                 - เทคนิคในการใช้จักรและการเก็บรักษา

                      ความรู้เรื่องผ้าเบื้องต้น

                                 - ลักษณะของผ้า  การเลือกซื้อผ้า

                                 - รู้จักลักษณะของเกรนผ้า

                                 - การเตรียมผ้าก่อนตัดเย็บ การรีด

                      เทคนิคการตัดเย็บโดยทั่วๆ ไป

                                 - การทำเครื่องหมายบนแบบตัด

                                 - การวางแบบตัดบนผ้า

                                 - การเผื่อผ้า  วิธีตัด  การกดรอยแนวเย็บ

           2. ฝึกหัดเย็บ

                                 - เย็บตะเข็บต่างๆ

                                 - ทำส่วนประกอบของเสื้อผ้าด้วยจักร

                                 - ทำส่วนประกอบของเสื้อผ้าด้วยมือ

           3. สร้างแบบและตัดเย็บกระโปรงเบื้องต้น

                                                                            

                                           

                                                                                        สร้างแบบและตัดและเย็บกระโปรงตัวที่ 1  ไม่มีซับใน 

                                                                                        เย็บเกล็ด  มีขอบ ติดซิปแบบธรรมดา

                                                                                        แก้ไข้แบบให้เหมาะสมกับรูปร่าง

 

 

          

          

                                                                 

                                           

 

                      สร้างแบบและตัดเย็บกระโปรงตัวที่ 2

                      มีซับในไม่ติดกัน ไม่มีขอบ ติดซิปซ่อน

 

 

 

 

                                  

                                                                 

                                                                                                  

 

                                                                                                   สร้างแบบและตัดเย็บกระโปรงกางเกงตัวที่ 3

 

 

 

 

 

           4. วิธีวัดตัวและสร้างแบบเสื้อเบื้องต้น(แบบที่ 1 ไม่มีเกล็ดอก)

           5. การสร้างแบบแขนเสื้อมาตรฐาน  (แบบที่ 1)

                                 - วิธีตรวจสอบแขนเสื้อกับตัวเสื้อ

           6. เทคนิคในการตัดและเย็บเสื้อทั่วไป

                                 - การวางแบบตัด  การเผื่อผ้า  และวิธีตัด

                                 - การทำเครื่องหมาย  การกดรอยแนวเย็บ

                                 - การเนา และวิธีเย็บกันยืด  กันลุ่ย  กันเหลื่อม

                                 - วิธีเย็บเกล็ด  วิธี เย็บประกอบตัวเสื้อตามลำดับขั้น

                                

                                

 

 

 

          

 

 

 

 

          

                                                                                                             

                                                                                                              

 

 

 

                                                                                                        สร้างแบบและตัดเสื้อตัวที่ 1 เสื้อปกบัว

 

 

 

 

 

 

         7. สร้างแบบเสื้อและแขนเสื้อเบื้องต้น(แบบที่ 2 มีเกล็ดบ่า-อก)

          

           สร้างแบบและตัดเสื้อตัวที่ 2  เสื้อปกฮาวายเทเลอร์

                                           

                                           

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              สร้างแบบและตัดเสื้อตัวที่ 3  เสื้อปกเชิ๊ต

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

                                                                                                  

         8. ไขข้อข้องใจและแก้ไขปัญหาที่พบในการตัดเย็บ

 

          

Text Box: หลักสูตรเรียนตัดเสื้อสตรีบ้านฝ้ายสีชมพู
               รอบวันหยุด
เวลาเรียน รวม 2 เดือน ครึ่ง (10 สัปดาห์) โดยเลือกเรียนวันเสาร์หรือวันอาทิตย์
               เวลา 9.00 — 16.00 น. 
               รอบวันธรรมดา
     เวลาเรียน รวม 1 เดือน ( 12 ครั้ง) เรียนวันจันทร์ พุธ ศุกร์  เวลา 9.00 — 15.00 น.